Loonbeslag via werkgever

Wanneer een privépersoon persoonlijke rekeningen niet meer kan betalen, heeft zijn schuldeiser de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot de werkgever van deze persoon te richten om betaling te bekomen.

Vonnis via beslagrechter.

Voorafgaandelijk gaat de schuldeiser zich wenden tot de beslagrechter om een vonnis te bekomen dat hem toelaat beslag te leggen op het loon van de werknemer. Dit vonnis wordt vervolgens betekend per deurwaarder aan de werkgever, die vanaf dat ogenblik de toegekende bedragen niet meer mag uitkeren. Ook moet de werkgever binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de betekening een schriftelijke verklaring doen aan de schuldeiser, waarin hij uiteenzet welke sommen geld hij normaal gezien dient te betalen aan de werknemer. Het gaat hier om alle mogelijke loonelementen, zoals commissies, vakantiegeld, eindejaarspremies, maaltijdcheques, fooien, uitwinningsvergoeding,…

Aangifte door werkgever.

Het kan niet genoeg onderstreept worden dat het van vitaal belang is dat een werkgever deze aangifte minutieus en tijdig aflegt. Zo niet dreigt hij zelf schuldenaar te worden van de sommen, die eigenlijk door zijn werknemer zouden moeten betaald worden! Dezelfde sanctie is trouwens van toepassing wanneer de werkgever het verbod negeert om gedurende vijftien dagen het geblokkeerde geld uit te betalen. De werknemer van zijn kant kan proberen om het beslag van zijn schuldeiser te betwisten voor de beslagrechter. Indien deze echter oordeelt dat terecht beslag werd gelegd, dient de werkgever de schuldeiser uit te betalen.

Bescherming voor de werknemer.

De wetgever heeft wel een zekere bescherming ingebouwd voor de onfortuinlijke werknemer, want slechts een gedeelte van het loon mag in beslag genomen worden. Dat betekent dat geen beslag gelegd kan worden op de eerste schijf van het nettoloon ten bedrage van 1.138,00 euro. Van 1.138,01 euro tot 1.222,00 euro netto is maximaal 20% vatbaar voor beslag oftewel 16,80 euro. Van 1.222,01 euro tot 1.349,00 euro netto 30%, oftewel 38,10 euro. Van 1.349,01 euro tot 1.475,00 euro netto 40%, oftewel 50,40 euro. Boven 1.475,00 euro netto kan alles aangeslagen worden door de schuldeiser. Het betreft hier dus telkens nettobedragen. Het in aanmerking te nemen bedrag is dus het loon na aftrek van de bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheidsbijdragen.

Bijkomende bescherming voor ouders.

Een bijkomende bescherming wordt ingebouwd wanneer de werknemer kinderen ten laste heeft. Dan wordt het voor beslag vatbaar bedrag verminderd met 70,00 euro per kind ten laste.

Wanneer er beslag wordt gelegd op een opzeggingsvergoeding van een pas ontslagen werknemer, dan moet rekening gehouden worden met het aantal maanden waarop de ontslagvergoeding betrekking heeft om het beslagbare bedrag te bepalen.

Enkele uitzonderingen.

Let wel, al deze grenzen gelden niet wanneer er beslag wordt gelegd omdat de werknemer zijn onderhoudsverplichtingen tegenover zijn of haar echtgenoot, ouders of kinderen niet nakomt.

Ook zijn er sommen die in alle gevallen volledig vatbaar zijn voor beslag. Het betreft hier bijvoorbeeld de terugbetaling door de werkgever van vervoerskosten, een aanvullende vergoeding, brugpensioen,…

 

Tags: Loon
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.