Privacy- en cookiesbeleid

Wie verwerkt de persoonsgegevens ?

De BV Tilleman van Hoogenbemt Advocaten, met maatschappelijke zetel in België, 2000 Antwerpen, Meir 24 bus 6 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0472.570.736 (hierna “TVH”), hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van haar website www.tvh-advocaten.be, van haar cliënten en contacten.

Overeenkomstig de Europese verordening i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens n° 2016/679, treedt TVH op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die haar worden meegedeeld. TVH waakt er dus over de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze gegevens te beschermen.

Over welke gegevens spreekt men ?

De persoonsgegevens die TVH verzamelt en verwerkt, kunnen naar gelang het geval variëren:
naam, voornaam, beroep, woonplaats, contactgegevens, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, Rijksregister- en identiteitskaartnummer, bankkaartnummer, competenties en beroepsloopbaan, beelden, gegevens i.v.m. het dossier dat TVH verwerkt, desgevallend met inbegrip van gegevens die betrekking hebben op gezondheid – zonder tussenkomst van een gezondheidswerker – alsook diegene inzake geschillen die werden voorgelegd aan Hoven en Rechtbanken, verdenkingen, vervolgingen of veroordelingen, waarmee de betrokken persoon uitdrukkelijk akkoord gaat door ze aan TVH mee te delen.

Met welke doeleinden ?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk omdat TVH, naargelang het geval, dankzij deze gegevens :

 • gevolg kan geven aan ontvangen aanvragen voor contactopname of aanbestedingen;
 • ontvangen kandidaturen kan beheren, met dien verstande dat als een kandidatuur niet wordt weerhouden, de gegevens ervan worden gewist binnen de zes maanden na de afsluiting van het selectieproces;
 • nieuwsbrieven en/of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van TVH kan verzenden;
 • marktstudies kan uitvoeren;
 • de activiteiten van TVH kan promoten;
 • de overeenkomst waarvan de betrokken persoon deel uitmaakt of de precontractuele maatregelen kan uitvoeren, en aldus meer in het bijzonder, het klantenbestand, de facturatie en vorderingen kan beheren, eventuele belangenconflicten kan verifiëren, alsook de toegang tot de gebouwen, en de naleving van toepasselijke wettelijke deontologische en wettelijke verplichtingen, met name diegene waarnaar wordt verwezen in de Wet van 11 januari 1993 met betrekking tot de preventie van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In dit geval worden de gegevens opgeslagen gedurende de ganse duur van de uitvoering van de overeenkomst alsook van de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen.

Met uitzondering van de specifieke voornoemde opslagtermijnen, worden deze gegevens opgeslagen zolang de betrokken personen hiertegen geen bezwaar maken.

Aan wie mogen deze gegevens worden overgedragen ?

Persoonsgegevens worden, naargelang het geval, meegedeeld :

 • aan advocaten, technische raadgevers en instanties die optreden in de dossiers van de betrokken natuurlijke personen, zoals een rechtbank of een deurwaarder;
 • aan de overheid, aanbestedende diensten en privé-actoren in het kader van aanbestedingen;
 • aan betrokken controle-overheidsinstanties om de toepasselijke deontologische en wettelijke bepalingen na te leven, zoals de Stafhouder van de Balie;
 • aan fiscale en sociale overheidsdiensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van fiscale en sociale verplichtingen vanwege TVH;
 • aan verwerkers van TVH, zoals een IT-dienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve taken.

Over welke rechten beschikken de betrokken natuurlijke personen ?

Elke betrokken natuurlijke persoon kan zijn wettelijke recht op inzage en rectificatie gratis doen gelden.
Het is eveneens mogelijk de rectificatie en zelfs de wissing te vragen van gegevens die onjuist, onvolledig of niet-pertinent zouden zijn, of zelfs verwerkingsbeperking.
Zo is het ook mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
Ten slotte is het in bepaalde gevallen mogelijk de persoonsgegevens te ontvangen die aan TVH werden verstrekt in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en machineleesbaar is en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om één van deze rechten te doen gelden, moet men een gedateerd en ondertekend verzoek, met recto-verso kopie van de identiteitskaart, per gewone post of per e-mail (email adres : info@tvh-law.be) opsturen naar TVH. Indien het een elektronische identiteitskaart betreft, moet men eveneens een officieel getuigschrift van woonplaats toevoegen.

Ten slotte heeft elke betrokken natuurlijke persoon het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Gebruikt onze website cookies ?

De Website www.tvh-advocaten.be maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies?

TVH, de beheerder van deze website, gebruikt op www.tvh-advocaten.be drie soorten cookies:

 • cookies die technisch essentieel zijn;
 • cookies voor functionele doeleinden;
 • cookies voor analytische doeleinden.

TVH gebruikt Google Analytics voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is. Voor het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op jouw toestel worden geplaatst.

Lijst van technische essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig voor het gebruik van de website. Gezien de technische noodzakelijkheid geldt er uitsluitend een informatieplicht en worden deze geplaatst van zodra men de website binnenkomt.

NaamVervaltermijnLeverancierDoel
phpsessidSessieTVHStelt de website in staat om sessiestatusgegevens op te slaan. De website wordt gebruikt om een gebruikerssessie op te zetten en om statusgegevens te communiceren via een tijdelijke cookie, algemeen bekend als een sessiecookie.

Lijst van functionele cookies

Deze cookies kan je niet weigeren als je op www.tvh-advocaten.be wil surfen, maar worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt omtrent het plaatsen van cookies.

NaamVervaltermijnLeverancierDoel
cookieconsent_status1 jaarTVHAlleen om te zien of de persoon op OK heeft geklikt in de cookiebanner.
pll_language1 jaarTVHDe taal van de gebruiker om de site bij een volgend bezoek opnieuw in de juiste taal weer te geven.

Lijst van analyse cookies

Deze cookies kan je wel weigeren als je op www.tvh-advocaten.be wil surfen.

NaamVervaltermijnLeverancierDoel
_ga2 jaarGoogle AnalyticsGebruikers te onderscheiden.
_gat1 dagGoogle AnalyticsOm een overzicht te krijgen van de bezoekers van de mobiele site.
_gid2 dagenGoogle AnalyticsGebruikt om het aantal aanvragen te verminderen.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken of een email richten aan info@tvh-law.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.