Recht op loon voor wie te laat op het werk verschijnt?

Slecht weer, druk verkeer, treinstaking of domweg overslapen. Het zijn allemaal redenen die werknemers inroepen wanneer ze te laat op het werk verschijnen. De hamvraag: wat zijn volgens de letter van de wet de geldige redenen voor laatkomers om toch hun volledige loon te behouden of andere sancties te vermijden?

Vijf bewijzen leveren.

Volgens artikel 27 van de arbeidsovereenkomstenwet behoudt de werknemer het recht op zijn volledige loon wanneer hij laattijdig of niet aankomt op het werk, maar toch de nodige bewijzen kan leveren. We sommen de vijf noodzakelijke bewijzen hieronder op. 

1. Bij vertrek zowel lichamelijk als mentaal geschikt zijn om te gaan werken.

Wie bijvoorbeeld na een nachtje stappen te beneveld was en hierdoor te laat op het werk verschijnt, vervult deze voorwaarde duidelijk niet. Ook wie geen zin heeft om te gaan werken en liever een dagje bingewatcht op de sofa, heeft uiteraard geen recht op loon voor die dag.

2. Zich in normale omstandigheden naar het werk begeven.

Dit wil zeggen op het normale tijdstip, met het vervoermiddel dat de werknemer meestal gebruikt, vertrekkend vanaf zijn woonplaats en de gebruikelijke weg volgend. Wie dus voor het werk nog even uitgebreid gaat ontbijten in een etablissement dat hoegenaamd niet op de weg naar het werk ligt en daardoor rijkelijk te laat komt, maakt geen aanspraak op het volledige loon.

3. De oorzaak van de vertraging is te wijten aan een omstandigheid op weg naar het werk.

Enkele geldige voorbeelden: hevige sneeuwval, file naar aanleiding van een ongeval, autopech of een staking bij het openbaar vervoer. Een werknemer die simpelweg te laat vertrokken is, zal dus geen aanspraak kunnen maken op het volledige loon.

4. De vertragende omstandigheid op de weg naar het werk, dient totaal onverwacht te zijn gebeurd en onafhankelijk van de wil van de werknemer.

In die optiek zal aanhoudend guur winterweer bijvoorbeeld niet altijd voldoende zijn om een vertraging op het werk te rechtvaardigen. Immers, het is ruim op voorhand aangekondigd en het is ook geweten dat het voor meerdere dagen zou zijn. Een verrassing kan het dus moeilijk genoemd worden. In dezelfde zin zullen ook aangekondigde stakingen bij het openbaar vervoer of grote wegenwerken niet meetellen als geldige reden, omdat hierover normaal gezien ruim op voorhand in de media werd bericht.

5. De werknemer moet ten slotte aantonen dat hij al het nodige heeft gedaan om toch op het werk te geraken. 

Wie bij wegenwerken de moeite niet wil nemen om via de alternatieve route om te rijden en dus dan maar thuis blijft, kan moeilijk aanspraak maken op een volledig loon. Ook wie de moeite niet wil doen om de auto ijsvrij te maken en pas gaat werken als het opnieuw dooit, kan geen aanspraak maken op een volledig loon.

Sancties voor onverbeterlijke laatkomers.

Als één van de vijf bewijzen niet kan geleverd worden door de werknemer, dan kan de werkgever loon inhouden voor het te laat komen. Er hangt de werknemer zelfs nog meer onheil boven het hoofd. Een werkgever zou ook een zware verwittiging kunnen geven en zelfs tot ontslag overgaan als hij vindt dat de maat vol is. Het loutere feit van éénmaal te laat op het werk toekomen, kan echter nooit een ontslag om dringende redenen rechtvaardigen. Alleen als de werknemer verscheidene keren te laat op het werk kwam en hiervoor ook verschillende keren schriftelijk in gebreke werd gesteld, kan dit leiden tot een ontslag om dringende reden. Op dat ogenblik wordt het immers pure insubordinatie: de werkgever wijst de werknemer op zijn plichten, maar deze blijft volharden in de boosheid.

Tot slot, blijft het uiteraard aanbevolen om eerst in gesprek te gaan met de werknemer om te weten te komen wat aan de basis ligt van het te laat komen alvorens tot drastische maatregelen over te gaan. Wie te laat komt of doodleuk niet komt opdagen zonder geldige reden, moet beseffen dat hij niet alleen de werkgever, maar ook zijn collega’s in de steek laat! 

 

Tags: Loon,Sancties
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.