SWT bij herstructureringen

Indien het doemscenario van mogelijke herstructurering of sluiting van een bedrijf zich effectief realiseert, wordt in het kader van de onderhandelingen van het sociale plan de SWT-problematiek (het vroegere “brugpensioen”), een vitaal discussiepunt tussen werkgever en sociale partners. Voor ondernemingen erkend in moeilijkheden of in herstructurering kan de SWT-leeftijd verlaagd worden onder strikte voorwaarden.

SWT in de strijd tegen de vergrijzing

Door de vergrijzing van de bevolking is de overheid sinds eind 2005 begonnen met het nemen van een hele reeks maatregelen om de gevolgen van die vergrijzing in te perken, en meer bepaald de financiering van de sociale zekerheid leefbaar te houden. Het Generatiepact bracht reeds belangrijke wijzigingen aan met betrekking tot de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, de sociale en fiscale bijdragen op het brugpensioen en het doorvoeren van een activerend beleid bij herstructureringen. Sindsdien werden de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden regelmatig verstrengd, alsook de bijdragen op de aanvullende vergoeding. De naam brugpensioen werd intussen ook gewijzigd naar ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, afgekort SWT.

Bij herstructurering is afwijken mogelijk

Voor ondernemingen erkend in herstructurering kan de SWT-leeftijd verlaagd worden. Zo is voor 2020 de minimumleeftijd vastgesteld op 59 jaar. Vanaf 31 december 2020 wordt de minimumleeftijd tot 60 jaar opgetrokken. Opgelet, deze afwijking zal slechts mogelijk zijn als de werkgever in zijn ondernemings-cao van erkenning uitdrukkelijk verwijst naar cao nr. 136 van de Nationale Arbeidsraad.

Let wel, werknemers die in kader van de verlaagde leeftijd met SWT zouden gaan, moeten een beroepsverleden kunnen bewijzen van ofwel 10 jaar beroepsverleden als loontrekkende binnen de sector binnen de 15 jaar voorafgaand aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst; ofwel 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende.

Formele erkenning door Minister van Werk

Het bedrijf moet door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid formeel erkend worden als een “onderneming in herstructurering”. Het zal hiertoe een volledig dossier moeten indienen, met onder andere een bedrijfs-cao inzake brugpensioen en een herstructureringsplan, dat voorafgaandelijk is voorgelegd aan de ondernemingsraad. Bij een positieve beslissing kan de Minister een bedrijf gedurende maximaal twee jaar het statuut geven van onderneming in herstructurering. De onderneming wordt dan verplicht om een tewerkstellingscel op te richten, onder andere samen met de vakbonden en de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling. De taak van de cel bestaat er voornamelijk in om te waken over de effectieve uitvoering van de begeleidingsmaatregelen, die werden afgesproken door de sociale partners in het kader van de herstructurering (outplacement, opleidingen, arbeidsherverdelende maatregelen…).

Bedrijf in herstructurering

De erkenning als bedrijf in herstructurering door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid zal tevens tot gevolg hebben dat het bedrijf niet meer verplicht wordt om de ontslagen bruggepensioneerde werknemers te vervangen door uitkeringsgerechtigde werklozen. Bovendien kan het bedrijf dan met het oog op brugpensioen de opzeggingstermijn voor bedienden verkorten tot 26 weken.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.