Wet ter bestrijding van de loonkloof

Nergens ter wereld neemt de loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller af dan in ons land. Dat blijkt uit de cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso, 2017). Het mediane maandloon van Belgische mannen ligt “slechts” 3,3 procent hoger dan dat van vrouwen. Met dank allicht aan de barema’s in bindende cao’s. Ook is reeds sinds 7 september 2012 de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen van kracht. Wat houdt die wet eigenlijk in?

België geeft goede voorbeeld

Sinds de eerste rapporten over de loonkloof in België werd al heel wat vooruitgang geboekt. Volgens de meest recente cijfers van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek, bedraagt de loonkloof in België 6 %. In Nederland en Frankrijk ligt deze op respectievelijk 15,2 % en 15,4 %. Met dit resultaat scoort België dan ook beduidend beter dan het Europees gemiddelde van 16 %. Met dank allicht aan de barema’s in bindende cao’s. Ook is reeds sinds 7 september 2012 de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouw van kracht. Wat houdt die wet eigenlijk in?

De wet ter bestrijding van de loonkloof

Sinds 7 september 2012 is in ons land de wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen van kracht. Elke werkgever met minimaal vier werknemers wordt verplicht om in de sociale balans onder meer de gegevens inzake personeelskosten en deeltijdse versus voltijdse contracten uit te splitsen over mannelijk en vrouwelijke werknemers.

Extra bepalingen voor bedrijven vanaf 50 werknemers

Voor werkgevers die gewoonlijk ten minste 50 werknemers tewerkstellen komen hier bovenop nog twee extra bepalingen. Ten eerste moet de werkgever om de twee jaar een gedetailleerde analyse maken van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming. Deze analyse moet dermate opgesteld en opgesplitst zijn dat ze toelaat om te zien of er al dan niet ongelijkheden zijn inzake beloning tussen mannen en vrouwen. Bij Koninklijk Besluit werd een typeformulier uitgevaardigd dat kan worden gebruikt voor het opstellen van deze analyse. Het verslag van deze analyse moet vervolgens besproken worden binnen de ondernemingsraad of, bij gebreke van een ondernemingsraad, binnen het comité voor veiligheid op het werk. Deze organen kunnen vervolgens beslissen dat een actieplan moet worden opgesteld door de onderneming om de kloof te dichten.

Sociaal bemiddelaar aanstellen

Ten tweede kunnen deze organen voorstellen om een personeelslid als sociaal bemiddelaar aan te stellen. Deze sociaal bemiddelaar moet de werkgever en werknemers van de onderneming ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de loonkloof te dichten. Ook moet hij bemiddelen tussen een individuele werknemer – die meent het slachtoffer te zijn van een ongelijke verloning – en de werkgever.

Mogelijke sancties

Inbreuken op deze nieuwe verplichtingen of het verhinderen van het werk van de sociaal bemiddelaar kunnen met strafsancties gesanctioneerd worden.

Toch blijven er loonverschillen

Het goede rapport van België wil niet zeggen dat alle loonverschillen verdwenen zijn tussen mannen en vrouwen. Doordat vrouwen vaker deeltijds werken dan mannen, liggen hun inkomsten gemiddeld lager, ook al zijn de lonen op zich even hoog. Dat effect is niet zichtbaar in de Oeso-cijfers, omdat die uitgaan van maandlonen. Ook in extralegale voordelen zijn er verschillen, die niet tot uitdrukking komen in de loonstatistieken.

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.