Kan de werkgever éénzijdig loon inhouden?

Soms ziet een werknemer op de loonafrekening bepaalde bedragen in mindering gebracht door de werkgever. Minder loon ontvangen op die manier, is meestal een heel onaangename verrassing. Kan de werkgever de melk zomaar onbeperkt afromen? Het antwoord is klaar en duidelijk: “neen”!

Inhoudingen verboden, behalve in vijf uitzonderingen.

Artikel 23 van de loonbeschermingswet stelt als fundamenteel principe dat de inhoudingen op het loon van de werknemer door de werkgever verboden zijn. Behalve in deze vijf wettelijke gevallen: 

  1. Inhoudingen volgens de belastingwetgeving (vb. bedrijfsvoorheffing), de sociale zekerheidswetgeving (vb. sociale zekerheidsbijdragen), alsook overeengekomen inhoudingen met oog op bijkomende sociale voordelen (vb. groepsverzekering, hospitalisatieverzekering…). 
  2. Inhoudingen om krachtens het arbeidsreglement opgelegde geldboetes te innen. Dergelijke sancties zijn enkel en alleen wettig indien expliciet in het arbeidsreglement opgenomen. 
  3. Inhoudingen om schade te vergoeden die de werknemer aan de werkgever heeft veroorzaakt. Let wel: krachtens artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet kan een werknemer slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade in de mate hij deze opzettelijk heeft veroorzaakt, of door een zware fout, of dat de schade het gevolg is van een herhaaldelijke lichte fout. 
  4. Inhoudingen tot terugbetaling van een lening die door de werkgever werd gegeven.
  5. Inhoudingen ter uitvoering van een borg gesteld door de werknemer ter nakoming van zijn verplichtingen. 

Strikte begrenzing van hoeveel ingehouden mag worden.

Zelfs in de door de wet toegelaten gevallen zijn er strikte beperkingen inzake het bedrag dat maandelijks kan ingehouden worden. De inhoudingen inzake belastingen, sociale zekerheidsbijdragen en extra-legale sociale voordelen zijn onbeperkt. 

De andere inhoudingen daarentegen mogen niet meer dan een derde van het nettoloon bedragen, dus na aftrek van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdrage. 

Wat als werkgever onwettig loon inhoudt?

Als buiten de vijf limitatief opgesomde gevallen inhoudingen worden verricht of boven de toegelaten grens, dan zijn deze van rechtswege nietig en kan de werknemer ze onmiddellijk terugvragen. 

Vakantiegeld ontspringt de dans.

Opmerkelijk is dat de voorheen opgesomde beperkingen en grenzen niet gelden voor inhoudingen door de werkgever op het vakantiegeld. Het vakantiegeld valt buiten het toepassingsgebied van artikel 23 van de loonbeschermingswet. 

 

Tags: Loon
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.