De ecocheque is 10 jaar, maar wat zijn de spelregels?

Na de maaltijdcheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques hebben de sociale partners in het kader van de nationale cao n° 98 in 2009 de ecocheque gelanceerd. Een werkgever kan aan zijn werknemers een bedrag geven om te besteden aan de aankoop van ecologische producten en diensten. We zetten de spelregels voor ecocheques nog even op een rij.

Wat kopen met ecocheques?

In een bijlage bij de cao n° 98 wordt opgesomd wat voor ecocheques in aanmerking komt:

 • Energiebesparing (aankoop van spaarlampen, isolatieproducten, energievriendelijke elektro,…)
 • Waterbesparing (spaardouchekop, recuperatietank voor regenwater,…)
 • Bevordering duurzame mobiliteit (fietsen, speedpedelecs, elektrische scooters & toebehoren, cursus ecodriving, toebehoren en abonnement voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen,…)
 • Producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering (aankoop compostvat, herbruikbare batterijen,…)
 • Producten en diensten met het Europese ecolabel
 • Biologische producten
 • Duurzaam tuinieren (aankoop van bomen, planten, producten gericht op het onderhoud van de tuin, elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen,…)
 • Ecotoerisme
 • Aankoop van tweedehandsproducten (m.u.v. apparaten met niet-elektrische motoren)

Het is de bedoeling van de sociale partners om deze lijst te evalueren en zonodig bij te sturen.

RSZ betalen op ecocheque of niet?

Gezien het gaat om een voordeel dat door de werkgever wordt toegekend en dus loon is, dient in principe zowel door de werkgever als de werknemer een rsz-bijdrage betaald te worden op de waarde van de ecocheque. Indien echter de ecocheque aan alle hiernavolgende voorwaarden voldoet, moet er geen rsz-bijdrage betaald worden:

 1. De ecocheque mag niet worden toegekend ter vervanging van een reeds uitbetaalde looncomponent;
 2. De toekenning van de ecocheque moet gebeuren in het kader van een ondernemingscao of een sectorale cao, of als er geen syndicale delegatie is of het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat er een CAO voor wordt gesloten dan kan de toekenning worden geregeld door een individuele overeenkomst;
 3. De cao of de individuele overeenkomst moet de hoogste nominale waarde van de ecocheque bepalen, met een maximum van 10 euro per cheque;
 4. De ecocheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd;
 5. Op de ecocheque moet duidelijk vermeld staan dat zijn geldigheid beperkt is tot 24 maanden en dat hij enkel mag gebruikt worden voor de aankoop van diensten en producten die voorkomen op de ecolijst van cao n°98;
 6. De cheques kunnen niet, ook niet gedeeltelijk, voor geld omgeruild worden;
 7. Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende cheques mag niet meer bedragen dan 250 euro per werknemer.

Extra voorwaarden voor elektronische ecocheques

Voor ecocheques in elektronische vorm gelden een aantal bijkomende voorwaarden:

 1. Het aantal ecocheques en het brutobedrag van deze ecocheques dienen op de loonfiche te worden vermeld;
 2. De keuze om de ecocheques in elektronische vorm toe te kennen, dient te worden geregeld in een cao op ondernemingsvlak, eventueel binnen het kader van een sectorale cao. Is dit niet mogelijk, bij gebreke aan vakbondsafvaardiging, of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dat deze voordelen door zulke cao worden beoogd, dan moet een schriftelijke individuele overeenkomst worden opgesteld. Voor de uitzendsector kan de keuze geregeld worden binnen het kader van een voorafgaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomst;
 3. Voor het gebruik van de ecocheques in elektronische vorm moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur  kunnen nagaan van de ecocheques die hem werden toegekend en die nog niet gebruikt werden;
 4. De ecocheques in elektronische vorm kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkend uitgever;
 5. Het gebruik van de ecocheques mag geen kosten voor de werknemers met zich meebrengen, behoudens in geval van verlies of diefstal. Bij verlies of diefstal kunnen wel kosten worden aangerekend en dit volgens de voorwaarden vooropgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak, of bij gebreke hieraan, in de individuele overeenkomst met betrekking tot de elektronische ecocheques. De kosten voor de vervangende drager kunnen niet hoger zijn dan de waarde van één maaltijdcheque, voor ondernemingen die zowel elektronische maaltijdcheques en elektronische ecocheques toekennen. Indien de onderneming geen elektronische maaltijdcheques toekent, mag de kost van de vervangende drager niet meer zijn dan 5,00 euro.

Let op: ecocheques zijn wel degelijk loon!

Hoewel hierboven werd uiteengezet onder welke voorwaarden de ecocheques bij wijze van uitzondering vrijgesteld zijn van de betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen, dienen die ecocheques arbeidsrechtelijk wel als loon te worden beschouwd. De ecocheque is een voordeel dat zodoende ook moet worden opgenomen in de berekeningsbasis van een opzeggingsvergoeding.

 

Tags: Loon
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.