Werken met jobstudenten? Dit moet je weten.

Nu de zomervakantie met rasse schreden nadert, zijn veel studenten op jacht naar een studentenjob. Elke zelfstandige of onderneming die met jobstudenten wil werken, moet beseffen dat het aanwerven van een student uiterst strikt gereglementeerd is. Bij de minste vergetelheid kunnen zware sancties volgen. Daarom een greep uit enkele belangrijke regels voor het afsluiten van een studentenovereenkomst en mogelijke sancties bij overtreding.

Enkele belangrijke regels 

– Een student kan pas tewerkgesteld worden als hij minimaal 15 jaar is. 

– Voor de student ook maar één arbeidsprestatie uitvoert, moet er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid zijn opgesteld en ondertekend. 

– Deze studentenovereenkomst moet een hele reeks verplichte vermeldingen bevatten, zoals identiteit, geboortedatum, datum van begin en einde van de overeenkomst, plaats van uitvoering, een korte beschrijving van de functie, de arbeidsduur per dag en per week, het loon, bevoegd paritair comité, enzoverder.

– Op de eerste werkdag moet de student een kopie ontvangen van het arbeidsreglement. De werkgever moet ter zake een ontvangstbewijs laten ondertekenen door de student. 

– Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst en een kopie van het ontvangstbewijs van het arbeidsreglement moeten binnen de zeven kalenderdagen aan de sociale inspectie worden overgemaakt. De werkgever die een elektronische aangifte doet (“Dimona-aangifte”), is vrijgesteld van deze verplichting van verzending aan de sociale inspectie.

Uitzondering door COVID-19 op limiet aantal uren 

Als een student over een heel kalenderjaar niet meer dan 475 uur werkt, dan wordt het loon van de student vrijgesteld van betaling van gewone socialezekerheidsbijdragen. Er is dan enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 8,14% (5,43% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student). In het kader van de coronacrisis werd besloten dat de uren die de studenten presteren tijdens het tweede kwartaal van 2020, niet worden meegeteld voor de berekening van het contingent van 475 uur per kalenderjaar.

Sancties bij overtreding van de regels 

Als één van de verplichtingen niet wordt nageleefd, kan dat er toe leiden dat de student op elk moment, zonder enige opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding de studentenovereenkomst kan beëindigen. Ook zal de werkgever in dat geval geacht worden verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dus zal hij zelf slechts een einde kunnen maken aan de overeenkomst door de normale regels na te leven die gelden voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. 

Tenslotte, dienen werkgevers te beseffen dat een dergelijke inbreuk ook een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt op de wetgeving inzake sociale documenten. Dat betekent dat de sociale inspectie ter zake ook een proces-verbaal kan opstellen. Gelet op de extreme gevoeligheid van deze problematiek, kunnen overtreders op niet veel genade rekenen bij inbreuken. 

Veiligheid is dé prioriteit 

Het is evident dat de veiligheid bij de tewerkstelling van een student een zeer heikel probleem kan zijn. Daarom dient de werkgever de eerste dag de student grondig te informeren over de werking van machines, de veiligheidsrisico’s, beschermkledij, eerste hulp bij ongevallen, enzovoort. 

In dezelfde orde van ideeën zijn er een hele reeks van verboden werkzaamheden voor jongeren, zoals het slopen van gebouwen, arbeid met metaalpersen, besturen van graafwerktuigen, schilderwerk met loodhoudende verven, las of snijwerk,… 

Alle praktische informatie over studentenarbeid, inclusief een model van studentenovereenkomst, staat op de website “studentatwork.be” van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. 

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.