Rechten en plichten bij werkhervatting na ziekte

Het kan elke werknemer overkomen dat hij of zij een bepaalde periode ziek valt. Vooral als het om een ziekteperiode van meerdere maanden gaat, dringen er zich enkele prangende vragen op: kan ik mijn job zomaar terug opnemen, verandert er iets aan mijn loon, blijft de arbeidstijd ongewijzigd,...?

De arbeidsovereenkomst wordt ‘bevroren’

Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt is het antwoord loepzuiver: tijdens de ziekte wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. In mensentaal: ‘alle arbeidsvoorwaarden worden tijdelijk als het ware bevroren’. Dit impliceert meteen dat van zodra een werknemer opnieuw arbeidsgeschikt is, alle arbeidsvoorwaarden precies zoals voorheen terug ontdooien en ‘ongerept terug herleven’. Dus de werknemer behoudt zijn functie, loon, arbeidstijd en alle mogelijke andere arbeidsvoorwaarden. De werkgever is verplicht om deze te respecteren.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Als de werkgever na een lange periode van arbeidsongeschiktheid eenzijdig toch een arbeidsvoorwaarde fundamenteel zou wijzigen omwille van de ziekteperiode, dan kan dit juridisch gelijk staan met een contractbreuk. Blijft de werkgever na een formele ingebrekestelling toch halsstarrig vasthouden aan deze fundamentele wijziging, dan kan de werknemer stoppen met werken en een verbrekingsvergoeding eisen. Een werkgever kan ook geen voorafgaandelijke afgifte van een medisch getuigschrift van arbeidsgeschiktheid eisen. Als de werknemer zich arbeidsgeschikt aanbiedt, dan moet de werkgever dit aanvaarden en betrokkene opnieuw tewerkstellen zoals voorheen. Voor bepaalde veiligheidsfuncties is er wel een verplicht voorafgaandelijk medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer.

Gedeeltelijke werkhervatting

Het is ook mogelijk dat een zieke werknemer na een periode van lange arbeidsongeschiktheid slechts gedeeltelijk het werk kan hervatten. Dit is het spiegelbeeld van de voorgaande situatie. Behalve wanneer de arbeidsgeneesheer beslist dat er een mogelijkheid is om het werk gedeeltelijk te hervatten, kan de werkgever met recht en rede eisen dat de werknemer het oorspronkelijke arbeidscontract volledig gaat naleven. De werkgever kan daarom een gedeeltelijke werkhervatting weigeren, omdat ook de werknemer zijn contractuele verplichtingen na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw volledig moet nakomen. Indien het daarentegen de arbeidsgeneesheer is die in het kader van een re-integratietraject beslist dat er een mogelijkheid is om tijdelijk het werk gedeeltelijk te hervatten, dan heeft de werkgever geen keuze en is hij verplicht om een re-integratieplan op te stellen, tenzij hij meent dat dit technisch en objectief onmogelijk is of om gegronde redenen niet geëist kan worden.

De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wordt vermoed te zijn behouden, ondanks de gedeeltelijke werkhervatting. Toch blijft het van fundamenteel belang dat er tussen de partijen een addendum bij de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld om klare wijn te schenken over bijvoorbeeld de duur van de afwijking en de omvang van de afwijking (zoals welk deeltijds arbeidsregime, welk effect op de verloning,…). Dit om onaangename verrassingen aan beide kanten te vermijden.

Tags: Ziekte
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.