Lot groepsverzekering bij einde arbeidsovereenkomst?

Het einde van de arbeidsrelatie betekent dat ook de groepsverzekering wordt stopgezet door de werkgever. Het lot van de groepsverzekering verschilt echter naargelang de wijze waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

Beëindiging met opzegtermijn

Indien de werkgever aan de werknemer een te presteren opzeggingstermijn betekent (of indien de werknemer met een te presteren opzeggingstermijn zijn of haar arbeidsovereenkomst beëindigt), dan heeft de werkgever de verplichting om gedurende deze termijn de maandelijkse bijdragen te blijven storten in de groepsverzekering. Immers, tijdens de opzeggingstermijn lopen alle rechten en plichten in het kader van de arbeidsovereenkomst gewoon door, inclusief deze inzake groepsverzekering.

Beëindiging zonder opzegtermijn

Indien de werkgever onmiddellijk een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst, dan stopt de verplichting tot het betalen van werkgeversbijdragen ook onmiddellijk. Bij de berekening van het bedrag van de opzeggingsvergoeding zal de werkgever moeten rekening houden met het voordeel van de groepsverzekering. De tijdens de laatste 12 maanden vóór het ontslag door de werkgever gestorte werkgeversbijdragen worden gevoegd bij het basisjaarloon, en verhogen aldus het bedrag van de uit te betalen verbrekingsvergoeding.

Wat als laatste 12 maanden niet bepaald kunnen worden?

In bepaalde gevallen kunnen de werkgeversbijdragen van de laatste 12 maanden niet bepaald worden, zoals bij een plan met vaste prestaties beheerd door een pensioenfonds of wanneer er omwille van voldoende financiering geen premies het laatste jaar gestort werden. In die gevallen zal er bij de berekening van het basisjaarloon worden rekening gehouden met de aangroei tijdens de laatste 12 maanden van de verworven reserves ingevolge werkgeverstussenkomst, dus onder aftrek van de aangroei ingevolge werknemersbijdragen en rendement.

Optimalisatie in de praktijk

In de praktijk zal het ook gebeuren dat er met de werkgeversbijdragen geen rekening wordt gehouden bij de uit te betalen verbrekingsvergoeding, maar dat in de plaats de premies worden doorgestort tijdens de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding of dat er een eenmalige extra-storting gebeurt rechtstreeks in de groepsverzekering. Deze extra-storting is dan gelijk aan de som van alle werkgeversbijdragen, die normaliter tijdens de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding hadden moeten betaald worden in de groepsverzekering. Indien er ook werknemersbijdragen zijn, zullen deze meestal in één keer worden ingehouden op de opzeggingsvergoeding. Het voordeel hiervan is dat noch de werkgever noch de werknemer op deze extra-storting sociale zekerheidsbijdragen dienen te betalen, wat wel het geval is bij een verbrekingsvergoeding. Tevens kan de ex-werknemer zijn later fiscaal vriendelijk uit te keren groepsverzekeringskapitaal op die manier nog wat opkrikken. Let op, deze werkwijze is enkel en alleen mogelijk indien het groepsverzekeringsreglement dit toelaat en moet toegepast worden op alle aangeslotenen! Om te vermijden dat de werknemer twee keer langs de kassa passeert (via storting in groepsverzekering én via opname in opzeggingsvergoeding), vraagt de werkgever het expliciet akkoord van de werknemer, te ondertekenen na ontslag.

Beslissing verworven rechten

Naast het aspect van de verrekening van het voordeel van de groepsverzekering in de ontslagvergoeding, dient de ontslagen of ontslagnemende werknemer ook nog te beslissen over de verworven rechten, die hij ondertussen heeft opgebouwd in de groepsverzekering. De werknemer zal via de verzekeraar volgende opties krijgen:

  1. Overdracht naar de groepsverzekeraar van de nieuwe werkgever. De overgedragen reserves zullen dan de regeling volgen van de groepsverzekeraar van de nieuwe werkgever of ondergebracht worden in een “onthaalstructuur”, die eigen regels volgt.
  2. Overdracht naar de onthaalstructuur van zijn ex-werkgever. Deze onthaalstructuur kan verschillende mogelijkheden inzake overlijdensdekking aanbieden.
  3. Overdracht naar een andere groepsverzekeraar, een zogenaamde KB 69-instelling. Die tot opdracht heeft de totale winst te verdelen onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves en de kosten beperkt.
  4. De verworven reserves laten bij de groepsverzekeraar van de ex-werkgever. Indien de groepsverzekering geen overlijdensdekking voorziet na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zal er in geval van overlijden van de ex-werknemer vóór pensionering, geen aanvullend pensioenkapitaal worden uitgekeerd. Om dit grote risico te vermijden, heeft de ex-werknemer sinds 1 januari 2016 de mogelijkheid om te opteren voor een overlijdensdekking. Hij heeft hiervoor één jaar de tijd. De kost van de overlijdensdekking komt in mindering van het uit te keren pensioenkapitaal bij pensionering.

Het valt aan te raden om aan een advocaat of actuaris te vragen wat in elk individueel geval de beste oplossing is.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.