Disclaimer

REGELS VOOR ONZE WEBSITE

1. Informatief karakter.

Onze website (www.tvh-advocaten.be) is bestemd om informatie te geven over ons advocatenkantoor.

Artikelen of mededelingen met juridische inhoud zijn eveneens in de eerste plaats bedoeld als informatie. Ze kunnen niet worden beschouwd als een juridisch advies in een dossier. Wie onze website bezoekt, wordt bindend verondersteld dat ons kantoor geen enkele aansprakelijkheid kan dragen voor gelijk welke schade in relatie tot deze website, ook niet indien zou blijken dat deze schade (mede) werd veroorzaakt door voort te gaan op informatie op de website.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat een correct juridisch advies steeds de actieve en op maat gesneden tussenkomst vereist van een advocaat van ons kantoor.

Voor zover er naar externe websites of webpagina’s zou verwezen worden, kan ons kantoor evenmin aansprakelijk worden gesteld.

2. Vraag om advies of tussenkomst.

U kan ons contacteren via de rubriek ‘Contact’ op deze website of via een andere weg, maar we verzoeken u er rekening mee te houden dat deze eerste contactname niet automatisch leidt tot een advocatenmandaat met iemand op ons kantoor. Wij vinden het integendeel juist belangrijk om zulk mandaat pas op te nemen na een persoonlijk contact en duidelijke afspraken.

3.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Wie onze website bezoekt, wordt bindend verondersteld in te stemmen met de voorwaarde dat alle mogelijke geschillen aangaande deze website en de informatie hierop uitsluitend worden beheerst door het Belgische recht en dat enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn voor zulke geschillen.   

PRIVACY

In de mate waarin U ons via deze website persoonlijke gegevens zou overmaken, zullen wij er zorg voor dragen dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Ze zullen nooit aan derden worden bezorgd, tenzij de wet ons hiertoe zou verplichten. U heeft hoe dan ook steeds het recht om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die u ons zou bezorgd hebben, voor zover nog voorhanden. Beschikbare persoonlijke gegevens kunnen naar wens worden aangepast of zelfs verwijderd uit onze bestanden. Voor alle inlichtingen en vragen kan U zich wenden tot de rubriek ‘Contact’ op deze website.

COOKIES

Zoals gebruikelijk werkt onze website met zgn. ‘cookies’, kleine bestanden die op uw computer worden geladen teneinde het gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze cookies leiden echter niet tot de identificatie van de bezoeker noch tot het bekomen van diens persoonlijke gegevens.
Voorts staat het U vrij om de cookies al dan niet te aanvaarden bij uw bezoek.